Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

BETINGELSER

Ved bestilling, betaling og reise

Ved bestilling tar du kontakt med oss på telefon 41 28 87 35 eller sender en mail til [email protected] Depositum må betales innen 7 dager og utgjør fra 10% til 50% av leieprisen avhengig av bosted. Bookingen er bindende når depositumet er betalt. Er depositum ikke innbetalt av kunden senest 7 virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er ToscanaReiser ubundet av avtalen. Alle våre priser er oppgitt i Euro, men skal innbetales i norske kroner. Beløpet for depositum regnes ut i fra kursen ved bestillingstidspunkt. Ved innbetaling av restbeløp er det kurs ved denne dato som gjelder. På noen bosteder betales sluttbeløpet ved ankomst, og da gjøres det opp i Euro.


For våre kurs:

Påmelding er bindende, og ingen refusjon vil bli gitt. Deltaker er selv ansvarlig for å bestille og betale flybilletter. Dersom deltaker av ulike grunner (eksempelvis streik, lockout, forsinkelser mm) ikke rekker frem til kursstart ikke kan komme i det hele tatt, kan ikke ToscanaReiser lastes for dette, og ingen refusjon av innbetalt beløp blir gjort. Vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring.

NB! HUSK å oppgi navn, reisemål og dato for avreise både ved betaling av depositum og restbeløp

Når restbeløpet skal innbetales varierer fra bosted til bosted. Frist for denne innbetalingen vil dere få ved bestilling. Normalt ligger den mellom 4 og 8 uker.

Oppholdets pris omfatter utelukkende innkvartering med mindre annet er avtalt på forhånd. Opplysninger om krav til pass, visum eller vaksinasjoner må fremskaffes av den reisende. Utgifter til dette er ikke inkludert i prisen. Fasiliteter som adgang til tennisbaner, minigolf og lignende er ikke inkludert i prisen, og enkelte steder kan det hende at dere må betale for parasoller og liggestoler.


Betaling, prisendring mv
Betaling av oppholdet med eventuelt fradrag av tidligere innbetalt depositum skal være oss i hende etter avtale. Ved betaling senere enn dette, berettiger ferieboligformidleren å annullere reisen uten tilbakebetaling av depositum. Bestilles oppholdet senere enn 8 uker fra oppholdets begynnelse, betraktes bestillingen som bindende såfremt ferieboligformidleren bekrefter reservasjon pr e-mail eller pr telefon senest 48 timer etter bestillingsøyeblikk og betalingsfristen bestemmes av ferieboligformidleren. Eventuell annullering av oppholdet de siste 16 uker før avreise endrer ikke på at ferieboligformidleren har krav om å få betalt det fulle beløp for oppholdet.

Oppholdets pris er beregnet på grunnlag av gjeldene tariffer, priser, avgifter og valutakurser. Ferieboligformidleren forbeholder seg retten til innen avreisetidspunktet å foreta prisjusteringer som forårsakes av endringer i skatter, avgifter, gebyrer eller valutakurser. Dersom prisen forhøyes med mer enn 10% kan kunden annullere oppholdet og få innbetalt beløp fullt ut refundert. Betingelsen for å få annullert oppholdet er at ferieboligformidleren får beskjed om dette umiddelbart etter at kunden er underrettet om prisforhøyelsen. Kunden skal underrettes om eventuelle prisendringer snarest mulig og senest 20 dager før oppholdets start ved skriftlig meddelelse til den som gjorde bestillingen.


Endringer og avbestilling før oppholdets start: 
A: Ferieboligformidlerens initiativ:

Dersom det før oppholdets start viser seg at ferieboligformidleren ikke vil kunne gjennomføre oppholdet som avtalt, eksempelvis ved at ferieboligformidleren ikke vil kunne levere de avtalte ytelser eller at ytelsene er av en dårligere kvalitet enn avtalt. Dette gjelder ikke for endringer eller uregelmessigheter som vanligvis betegnes som uvesentlige. Dersom endringen medfører at oppholdets verdi faller i pris, har kunden rett til reduksjon i prisen. Dersom ferieboligformidleren kansellerer oppholdet, uten at det skyldes den reisendes egne forhold, har kunden rett til å si opp avtalen og få tilbakebetalt det innbetalte beløp. Kunden kan også velge å bytte bolig dersom dette kan tilbys. Dersom kunden velger å bo i en bolig til en høyere pris, skal kunden betale prisdifferansen. Lider kunden økonomiske tap som følge av ferieboligformidlerens endringer eller som følge av oppholdets avlysning har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler med mindre avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes:

  1. Kundens egne forhold
  2. En uvedkommende tredjemann eller utenforstående omstendigheter (force majoure) som ikke kunne ha vært forutsatt ved avtalens inngåelse, eller vært unngått eller av ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for.

B: Kundens initiativ:

Endringer: Dersom kunden etter betaling av depositum og/eller oppholdets pris ønsker å foreta endringer med hensyn til oppholdets varighet, feriebolig, reisedeltakere med mer gjelder følgende regler:

Ved endringer som meddeles ferieboligformidleren senest 8 uker før den opprinnelige avtalte start, er ferieboligformidleren berettiget til å kreve et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr feriebolig. Administrasjonsgebyret innbetales samtidig med eller umiddelbart etter endringen. Samme administrasjonsgebyr skal betales dersom kunden ønsker å overdra oppholdet til andre som oppfyller alle betingelser for å delta i oppholdet. Det forutsettes at boligens regler ikke utelukker overdragelse og at ferieboligformidleren underrettes om dette i rimelig tid. Kunden hefter i begge tilfeller for betaling av oppholdet. Endringer av feriebolig, periode, varighet eller antall deltakere, som meddeles ferieboligformidleren og bekreftes av denne senere enn 8 uker før den opprinnelige avtalte start på oppholdet er ferieboligformidleren berettiget til å betrakte dette som avbestilling og ny bestilling.


Avbestilling:

Kunden kan avbestille i henhold til hvert bosted sine kanselleringsregler. Ikke i noen tilfeller vil innbetalt depositum refunderes.


Arrangørens plikter og ansvar etter oppholdets start

Ferieboligformidleren er forpliktet til å gjennomføre oppholdet i overensstemmelse med hjemmesiden og oppholdsavtalen.  Det foreligger en mangel ved oppholdet dersom kunden ikke mottar de ytelser som er spesifisert på Oppholdsbeviset/mail. Uregelmessigheter som vanligvis betegnes som bagateller, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke som en mangel ved oppholdet dersom vær- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet avviker fra det vanlige, eller at kunden ikke gir tilbakemelding om manglene. Er boligen mangelfull har ferieboligformidleren rett og plikt til å søke å rette opp dette raskest mulig, med mindre dette vil påføre ferieboligformidleren uforholdsmessige kostnader eller vesentlig ulempe. Kan man ikke rette opp mangelen i henhold til ovenstående har kunden krav på et forholdsmessig avslag i prisen. Tilbyr ferieboligformidleren hjelp i forhold til en mangel, kan kunden ikke kreve forholdsmessig avslag eller heve avtalen, såfremt hjelpen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger og vesentlig ulempe for kunden. Lider kunden økonomisk tap som følge av at oppholdet var mangelfullt kan kunden ha krav på erstatning med mindre mangelen skyldes en uvedkommende tredjemann og ikke kunne vært forutsett ved avtalens inngåelse eller være unngått av ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for. Ferieboligformidleren er heller ikke ansvarlig, såfremt avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes eksterne omstendigheter, som ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse eller ha unngått. Ferieboligformidleren er ikke erstatningsansvarlig for personskade. Ferieboligformidleren yter ingen erstatning for ulemper grunnet forsyningssvikt, herunder midlertidige avbrytelser av f.eks varmt vann, strøm, varme og air-condition, og heller ikke dersom svømmebasseng og lignende fasiliteter ikke kan benyttes på grunn av nødvendige reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeid. Egen privat uteplass kan heller ikke påregnes.  Som oftest er det felles uteområder med stoler og bord til gjestenes disposisjon. Endelig fraskriver ferieboligformidleren seg ethvert ansvar for opplysninger som finnes i ferieboligens egne brosjyrer og websider. Feil i egne opplysninger som følge at dette kan heller ikke lastes utleieformidler.

Kunden er selv ansvarlig for medbrakte verdigjenstander og penger samt oppbevaring av disse under ferien. Ferieboligformidleren er ikke ansvarlig for verdigjenstander som blir borte fra boligens deponeringsbokser eller lignende.


Kundens plikter og ansvar

Kunden er forpliktet til å følge de anvisninger for oppholdets gjennomførelse som ferieboligformidleren eller dennes representanter fastsetter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser som fastsettes med hensyn til ferieboligens regler for opphold mv. Grov eller gjentakende overtredelse av dette kan medføre bortvisning fra ferieboligen, slik at videre opphold må foretas på kundens egen foranledning og for kundens egen regning. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på eiendeler som tilhører andre kunder, ferieboligformidleren, ferieboligeieren eller andre. Kunden er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner. Det er kundens økonomiske ansvar for utgifter som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter. Kunden er likeledes ansvarlig for eventuelle følger av sykdom, ulykkestilfeller o.a. under oppholdet, og det påhviler kunden selv å betale utgifter til legehjelp, sykehusopphold, spesiell hjemtransport m.v. Det ytes ikke refusjon for eventuelle uutnyttede deler av oppholdet.


Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner skal gjøres gjeldene overfor ferieboligeieren eller ferieboligformidleren innen 48 timer etter at mangelen er oppdaget, med henblikk på å utbedre mangelen på stedet. Unnlater kunde å gi beskjed vil han miste retten til senere å kreve erstatning. Etterlysning av gjenglemte saker må skje omgående etter hjemkomst. Til dekning av omkostninger (e-post, telefon, medgått tid) ved etterlysning vil ferieboligformidleren kreve et gebyr som betales uansett om den etterlyste gjenstand finnes eller ikke.


Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Dette vil si at kunden ikke vil få noe refundert ved sykdom, eller av andre grunner ikke ønker å benytte ferieboligen som er bestilt og betalt. Kunden oppfordres til å bestille reiseforsikring via tredjepart.

 

VI tar forbehold om beskrivelser og priser på alle våre bosteder.

PRAKTISK INFORMASJON

Spesielle ønsker

Når du har funnet ditt drømmested, har dere kanskje spesielle ønsker angående leiligheten. Du foretrekker kanskje at den ligger i andre etasje, at den skal være i nærheten av svømmebassenget eller at du vil ha egen uteplass. Dette kan vi dessverre ikke garantere, men vi vil gjøre det vi kan for å imøtekomme deres ønsker. Det er jo også slik at eierne selv er svært interessert i at deres gjester er tilfredse, og de vil også gjøre sitt for at du skal bli fornøyd.


Bading og svømmebassenger

For mange er dette den viktigste delen av oppholdet. Svømmebassengene er som regel åpne fra 8-9 om morgenen til 18-20 på kvelden. Av og til stenges de innenfor disse tidspunkt også, dersom det er behov for ekstra vedlikehold eller rengjøring.

Dere kan ikke regne med å benytte svømmebassenget etter kl. 20 om kvelden.

Åpning av bassengene er forbundet med været. Er det en kald vår, kan det hende at bassenget åpner en uke senere enn vanlig. Men i høysesongen er det normalt at alle bassengene er åpne, dette vil si juni-september.

Ellers så nevner vi at vannet ved den italienske kysten er som regel rent og klart.


Privat terrasse eller uteplass

Mange ønsker å ha en uteplass hvor de spise, slappe av, og være litt for seg selv. Ute på landet er dette som regel aldri noe problem da eierne setter ut stoler og bord til felles benyttelse. På mange av bostedene tilbys også egne uteplasser til noen eller alle leilighetene.


Før avreise

Sjekk om du har gyldig reiseforsikring. Husk pass, førerkort og det tilsendte oppholdsbevis/mail.


Kredittkort

Du finner minibankeri de aller fleste små byer i Toscana. Dere kan derimot ikke regne med at dere kan betale med kort på alle restauranter og i alle butikker. Det kan derfor være lurt å ha  noen kontanter for sikkerhetsskyld. Vær også oppmerksom på at depositumet på de aller fleste bosteder skal betales i kontanter.


Bilkjøring

Det største problemet med å kjøre bil i Toscana er parkeringen. By- og landsbykjernene er ofte stengt for biltrafikk, eller har svært trange og smale gater. De aller fleste av byene i Toscana er svært gamle, og byene er følgelig ikke anlagt for biltrafikk. Dette medfører at du som regel må parkere utenfor byen, hvor du ofte finner store parkeringsplasser. I høysesongen må du allikvel regne med å slite med å finne plass.

De fleste byene i Toscana er små, og det er enkelt å spasere fra sted til sted. Dette er også den beste måten å se dem på. Bykart får du tak i hos den lokale turistinformasjonen.

Dersom dere har valgt en bolig ute på landet må dere være oppmerksom på at det den siste biten ofte er grusvei, og at denne kan være i dårlig forfatning. Men det er ingen problem å komme frem, bilen blir bare skikkelig støvete. Dersom dere ønsker å bo nærmere landeveien, må dere også regne med noe mer trafikk og den støyen dette kan medføre.

På Autostradaen må dere betale veiavgift, og her er det greitt å ha bruke kontanter. Standard på autostradaen og de større veiene er som regel bra. De mindre veiene i Toscana er også i OK forfatning, men de er vanvittig svingete. Det kan derfor være lurt å ha med reisesyketabletter dersom dere har med barn som er plaget med kvalme under bilkjøring.

Vår erfaring er for øvrig at det bildet man har av villmannskjøring i Italia ikke er særlig utpreget i Toscana. Det går stort sett relativt rolig for seg, og man skal ikke være redd for å kjøre her. 


Sikkerhetsvest

Fra 1. april 2004 ble det i Italia innført en lov som sier at det er obligatorisk med sikkerhetsvest i bilen Forlater du bilen for å sette opp varseltrekant f.eks skal du bære sikkerhetsvest. Vester kan kjøpes på bensinstasjoner i Italia og koster ca 10€. Dersom du leier bil skal det ligge en vest i dashbordet.


Ankomst til ferieboligen

Bostedene har som oftest ikke døgnåpne resepsjoner. Det er derfor viktig at dere ankommer bostedet innefor de oppgitte ankomsttidspunkter. Dersom du kommer for sent, bør du så snart som mulig gi beskjed om dette til bostedet. Får de beskjed setter de som regel nøkkelen i døra til din leilighet.

Hvis det ved ankomst av boligen ikke finnes det rette antall bestikk, glass, stoler, tallerkener med mer, må du ta umiddelbar kontakt med personalet. Hvis det ikke er rengjort eller noe er i stykker, ber vi dere om å ta kontakt på samme sted som dere hentet nøkkelen, slik at utleier kan ordne opp i dette så snart som mulig. Dette gjelder også dersom det oppstår problemer med boligen underveis.


Ferieboligens innredning og utstyr

Det finnes normalt ingenting i kjøkkenskapene utover kjøkkenutstyr. Salt, pepper, sukker, toalettpapir, tørkepapir, kaffe/te bør medbringes eller kjøpes ved ankomst, dersom dere ikke tar det med hjemmefra. Det er som regel heller ikke oppvaskbørste og såpe der. Kjøkkenet består vanligvis av 2 eller 4 kokeplater (oftest gass) kjøleskap (noen med fryser) og bestikk til det antall personer som skal bo i leiligheten.

Sengene varierer selvfølgelig mye fra sted til sted. Alle har en formening om hvordan en god seng skal være, men det er ikke sikkert at du opplever drømmesenga på ferie. Vi får klager over at sengene er for harde, for myke, for korte, for høye… Dette er noe dere må ta med på kjøpet, og vi godtar som en konsekvens av dette ingen klager på sengene.


Oppvarming

Italiensk lovgivning setter grenser for når det er tillatt å varme opp hjemmet sitt. På visse tider av året vil man derfor bli bøtelagt ved oppvarming av så vel private hjem som utleie eiendommer. Dersom du er i Italia på et tidspunkt hvor varmen ikke er kommet tilbake, må du kanskje ta på mer klær, be om et ekstra teppe, eller drikke et ekstra glass vin.


Sengetøy

Husk å ta med sengetøy og håndklær dersom dette ikke er inkludert i tjenestene på feriestedet. Dersom du ønsker å leie dette, må vi vite dette minst 1 uke på forhånd. Dersom du skal være lenger enn en uke, vil sengetøy og håndklær normalt skiftes på lørdag. Men du må skifte selv, og også som regel hente det i resepsjonen.


Rengjøring

Standarden på rengjøring er annerledes i Italia enn hjemme. Fordi man bruker sko inne, er gulvene ikke det viktigste. Til gjengjeld får vinduskarmer, vinduer og møbler større oppmerksomhet. I stedet for støvsuger bruker man kost og klut for å holde golvene rene.


Røyking

Det er forbudt å røyke på alle restauranter, kafeer og offentlig tilgjengelige områder innendørs.


Dyr

De aller fleste som bor på landet i Italia har hund, og hunder bjeffer som kjent – og det gjør naboens hund også. Og så finnes det katter – masse katter. Dersom dere ikke lukker vinduer og dører kan det godt hende at dere får ubudne gjester. Av og til har tidligere leietakere tatt kattene godt imot og gitt dem husrom og mat. Dette medfører at disse kattene prøver seg hos deg også.


Språkkunnskaper

De aller fleste av eierne på våre bosteder snakker bra engelsk. Det kan allikevel  være lurt å ha med en lommeparlør eller en liten ordbok.


Åpningstider

I Italia er butikkene normalt åpne fra kl 09.00-12.30 og fra kl. 16.00 – 19.00 også på lørdager. Dette kan selvfølgelig variere noe fra butikk til butikk. Det er også vanlig at de er stengt en dag i uken, men det er ingen regler for hvilken dag det gjelder.

Åpningstider utenom høysesongen

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle restauranter og butikker holder åpnet hele året.


Skilting

Skiltingen i Toscana er ikke slik vi er vant til hjemme, og det kan være ganske vanskelig å finne frem. Kjøp derfor gode kart, og ta det med ro når dere kjører.


Klær

Det kan være kjølig utenom høysesongen, og siden det finnes lover som regulerer når det er lov til å varme opp husene, vil vi anbefale å ha med varme klær. Disse kan være greie å bruke både inne og ute på kjølige kvelder.


Bil

Reiser du på ferie i Toscana er du ofte avhengig av bil. Våre bosteder ligger som regel litt utenfor byene, og det kan være noen kilometer til nærmeste restaurant og handlemuligheter.